Over SLO

6-1-2015
Het werk van SLO kenmerkt zich door een wisselwerking tussen diverse niveaus van leerplanontwikkeling (stelsel, school, klas, leerling). SLO streeft naar (zowel longitudinale als horizontale) inhoudelijke samenhang in het onderwijs en richt zich daarbij op de sectoren primair onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. De activiteiten van SLO bestrijken in principe alle vakgebieden.
 
De taken van SLO laten zich als volgt omschrijven:
  • ontwerpen en valideren van landelijke leerplankaders (kerndoelen, eindtermen, examenprogramma’s, referentieniveaus, doorlopende leerlijnen);
  • ontwikkelen en (in praktijk-pilots) beproeven van exemplarische leerplanconcretiseringen op school-, vak- en klasniveau (voorbeeldmatige leerplanvarianten, voorbeeldlesmateriaal);
  • kennisontwikkeling (door middel van onderzoek) en deskundigheidsbevordering (onder andere via publicaties, advisering) op curriculumterrein;
  • wetenschappelijke onderbouwing en internationale oriëntatie van leerplanontwikkeling;
  • regievoering over activiteiten in de leerplanketen;
  • advisering en ondersteuning van de overheid met betrekking tot leerplanontwikkeling.

Kijk voor meer informatie op www.slo.nl.